Ogłoszenie nr 1/2019

lgd-z-tlem-kwadrat

Ogłoszenie nr 1/2019

 

LGD ,,Ziemia Biłgorajska” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 

 1. Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu:

I) Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

-Przedsięwzięcie 1.1.1. Rozwój przedsiębiorstw, w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej- 867 470,00 zł 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzenia[i]

-Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie istniejących  przedsiębiorstw w myśl zasady zrównoważonego rozwoju-
 307 179,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzeniai

- Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania, rozrywki i rekreacji- 220 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. c Rozporządzeniai

 

II) Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

z następującym limitem środków:

-Przedsięwzięcie 1.2.1. Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska” -960 000,00 zł

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2, ust. 1 pkt.2 lit. a Rozporządzeniai

 

 1. Termin i miejsce składania wniosków

Biuro  Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Biłgorajska”, ul. Sikorskiego 12/42, 23 – 400 Biłgoraj

od 11 października do 25 października 2019 r.

 1. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00 w wersji papierowej (2 egzemplarze wraz z załącznikami) oraz na nośniku elektronicznym (z załącznikami)
 2. Forma wsparcia:  
 1. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
 • W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą- maksymalna wysokość kwoty pomocy wynosi 300 000,00 zł a intensywność pomocy wynosi maksymalnie 70 %
 1. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia pomoc ma formę premii w wysokości:
 • 80 000,00 zł
 1. Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

Podstawowymi warunkami udzielenia wsparcia są:

 1. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” na lata 2016-2023
 2. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów
 3. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest niezbędne do pozytywnej oceny wniosku znajdują się w zakładce ,,Dokumenty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

 1. Informacja o wymaganych dokumentach

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku  dostępnego w zakładce ,,Nabory wniosków”, podzakładce ,,Rozwijanie działalności gospodarczej/ Konkurs”  oraz podzakładce ,,Podejmowanie działalności gospodarczej” (www.ziemiabilgorajska.pl)

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

-LSR wraz z załącznikami udostępniono w zakładce  ,,Dokumenty” (www.ziemiabilgorajska.pl)

-Formularz/-e wniosku/-ów o udzielenie wsparcia, wniosku/-ów o płatność oraz formularz/-e umowy/-ów udostępniono w zakładce ,,Nabory wniosków”,  podzakładce ,,Rozwijanie działalności gospodarczej/Konkurs” oraz podzakładce ,,Podejmowanie działalności gospodarczej”   (www.ziemiabilgorajska.pl)

 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
 1. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. a ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017)
 2. W przypadku wniosków składanych w ramach zakresu określonego w pkt. 1 lit. c ogłoszenia – pobierz (zał. nr 1 do Wytycznych nr 6/4/2017)

 

 


[i]   Rozporządzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania  ,,wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Biłgoraj
Gmina Frampol
Gmina Tarnogród
Gmina Biszcza
Gmina Aleksandrów
Gmina Goraj
Gmina Łukowa
Gmina Obsza
Gmina Księżpol
Gmina Turobin
Gmina Potok Górny
Gmina Radecznica
Gmina Tereszpol

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja opracowana przez LGD "Ziemia Biłgorajska", Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi